OG协议也叫开放内容协议,是一套制定的Metatags规格,也就是Meta Property=og标签,用来标注页面信息,例如网站页面的标题、类型、页面地址、缩略图、视频/音频等地址信息。

简介

好处

1、能够正确被蜘蛛抓取网站的内容到百度网页搜索。

2、帮助网站的内容更有效的在百度结构化展现。

3、能够正确的分享网站的内容到SNS网站。

4、帮助网站的内容更有效的在SNS网络中传播。

应用

标签属性

<meta property="og:type" content="video"/>
<meta property="og:title" content="九秋笔记"/>
<meta property="og:image" content="http://yejiuqiu.cn/0100641F464A ... 9-76EA-E5E20A1887C4″/>
<meta property="og:url" content="http://v.youku.com/v_show/id_XMTIyMTY5NzMy.html"/>
<meta property="og:videosrc" content="http://player.youku.com/player.p ... AutoPlay=true/v.swf"/>
<meta property="og:width" content="500″ />
<meta property="og:height" content="416″ />
<meta property="og:type" content="video"/>
<meta property="og:title" content="叶九秋"/>
<meta property="og:image" content="http:/yejiuqiu.cn ... EA-E5E20A1887C44444″/>
<meta property="og:url" content="http://v.youku.com/v_show/id_XMTIyMTY5NzMyyyyyyyyyyyyyyyy.html"/>
<meta property="og:videosrc" content="http://yejiuqiu.cn"/>
<meta property="og:width" content="600″ />
<meta property="og:height" content="716″/>

标签属性

og:title 标题

og:type 类型 常用值:article book movie

og:image 略缩图地址

og:url 页面地址

og:description 页面的简单描述

og:site_name 页面所在网站名

og:videosrc 视频或者Flash地址

og:audiosrc 音频地址

WordPress

将以下代码复制到header.php的head之前,并分别绑上对应的数据,特别是数据啊,一定要绑,绑错wp或报错,或不出现,可以页面查看源代码查看是否绑定成功!

<meta property="og:type" content="acticle">
<meta property="og:title" content="<?php the_title();?>">
<meta property="og:site_name " content="<?php bloginfo('name'); ?>"> 
<meta property="og:description" content="<?php echo $description ?>">
<meta property="og:image" content="<?php echobloginfo('url').catch_that_image(); ?>">
<meta property="og:url" content="<?php the_permalink();?>"/>

往年的今天

本文最后更新于2021年4月4日,内容观点随时间变化而改变,望周知。

  • 2019:  西医学习导航(3)
  • 2018:  免费与收费(1)
  • 2017:  垃圾人与狗屎暂存(0)